iXHD - Thiết lập cơ bản


I. Giới thiệu:

Nội dung bài viết này hướng dẫn cách thiết lập danh mục khách hàng trong phần mềm iXHD™.

 

II. Hướng dẫn thực hiện:

Vị trí tính năng: Danh mục > Khách hàng.

    

 

Tùy chọn theo 1 trong 2 hình thức nhập liệu:

Nhập thông tin khách hàng trực tiếp trên giao diện phần mềm;

Tạo file mẫu (Excel) danh mục khách hàng để nhập liệu, nạp file mẫu này vào phần mềm.

Khi thực hiện nhập liệu theo hình thức file mẫu, lưu ý không thực hiện định dạng (Format) nội dung trong file mẫu này, chỉ nhập liệu thô hoặc sao chép (Copy) và dán giá trị vào file mẫu (Paste Special > Values).

 

 

(1): nút chức năng hỗ trợ tạo file mẫu danh mục khách hàng.

(2): nút chức năng hỗ trợ nạp dữ liệu từ file mẫu vào ứng dụng.

(3): tùy chọn cách nạp dữ liệu vào ứng dụng.

(4): tùy chọn mở cửa sổ lấy file mẫu.

(5): chọn mở file mẫu đã lưu tại máy tính.

(6): nút chức năng thực hiện nạp dữ liệu file mẫu vào ứng dụng.

(7): nút chức năng hỗ trợ xuất danh mục từ ứng dụng ra file Excel.

 

Lưu ý: trong quá trình thao tác, trước khi có thể thực hiện thay đổi nội dung đã nhập liệu, người dùng nhấn chọn nút Thêm (F4), hoàn tất việc cập nhật / thay đổi thì nhấn chọn nút Ghi (F5) để lưu lại thông tin.


Copyright © TS24 Corp. All Rights Reserved