TaxOnline - Thiết lập cơ bảnĐể thực hiện đăng ký hồ sơ khai thuế để nộp qua dịch vụ T-VAN, người dùng thực hiện theo 1 trong 2 cách sau:


1. Thực hiện trong ứng dụng TaxOnline™:


Gắn thiết bị USB Token vào máy tính.


Trên thanh tiêu đề tùy chọn vào mục “TT chung”(1) > “Đăng ký T-VAN” (2) > “ĐK HS khai thuế nộp qua DV T-VAN” (3).Tại giao diện Đăng ký hồ sơ khai thuế nộp qua dịch vụ T-VAN”, kiểm tra thông tin chủ thể chứng thư số là thông tin công ty (1), chọn loại kỳ tờ khai cần đăng ký (2), nhập “Kỳ bắt đầu nộp” (3) > chọn “Nộp hồ sơ” (4) để thực hiện ký nộp tờ khai > sau khi hoàn tất thì chọn “Trở về” (5).Tại giao diện “Đăng ký T-VAN”, kiểm tra tình trạng tờ khai Đăng ký hồ sơ khai thuế nộp qua dịch vụ T-VAN” báo Chấp nhận”.2. Thực hiện trong ứng dụng KySo™:


Gắn thiết bị USB Token vào máy tính.


Trên thanh tiêu đề tùy chọn “TaxOnline” (1) > “Đăng ký T-VAN” (2) > “ĐK HS khai thuế nộp qua DV T-VAN” (3)Tại giao diện “Đăng ký hồ sơ khai thuế nộp qua dịch vụ T-VAN”, kiểm tra thông tin chủ thể chứng thư số là thông tin công ty (1), chọn loại kỳ tờ khai cần đăng ký (2), nhập “Kỳ bắt đầu nộp” (3) > chọn “Nộp hồ sơ” (4) để thực hiện ký nộp tờ khai > sau khi hoàn tất thì chọn “Trở về” (5).Tại giao diện “Đăng ký T-VAN”, kiểm tra tình trạng tờ khai “Đăng ký hồ sơ khai thuế nộp qua dịch vụ T-VAN” báo Chấp nhận”.
Copyright © TS24 Corp. All Rights Reserved