iXHD - Thiết lập cơ bản


I. Giới thiệu:

Nội dung bài viết này hướng dẫn cách đăng ký / thay đổi thông tin chữ ký số sử dụng hóa đơn điện tử trong phần mềm iXHD™, đáp ứng yêu cầu theo nội dung hướng dẫn từ Nghị định 123/2020/NĐ-CP, Thông tư 78/2021/TT-BTC của Cơ quan Thuế.

 

II. Yêu cầu chung:

Máy tính sử dụng hệ điều hành Windows;

Cài đặt phần mềm iXHD™;

Có tài khoản TS24pro để đăng nhập vào phần mềm iXHD™.

Có thiết bị chữ ký số; máy tính đã cài đặt phần mềm quản lý thiết bị chữ ký số.

Người lập, xuất hóa đơn điện tử (kế toán viên) nên tham khảo trước nội dung văn bản hướng dẫn từ Cơ quan Thuế:

Luật số 38/2019/QH14 ngày 13 tháng 6 năm 2019 quản lý thuế;

Nghị định 123/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 quy định về hóa đơn, chứng từ;

Thông tư 78/2021/TT-BTC ngày 17 tháng 9 năm 2021 hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Quản lý thuế ngày 13 tháng 6 năm 2019, Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ quy định về hóa đơn, chứng từ;

Và một số văn bản có liên quan về hóa đơn.

 

III. Hướng dẫn thực hiện:

Vị trí chức năng: Trên thanh trình đơn, tùy chọn vào mục Hệ thống > Đăng ký/ Thay đổi sử dụng HDDT.


 

Hình thức nhập liệu: Nhập nội dung trực tiếp trên giao diện phần mềm.

Nút chức năng hỗ trợ thao tác:

            Thêm (F4): tạo mới tờ khai đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử (HĐĐT);

            Xem (Ctrl + P): xem nội dung chi tiết tờ khai đăng ký sử dụng HĐĐT đã tạo;

            Kết quả CQT: đồng bộ kết quả phản hồi từ Cơ quan Thuế về đăng ký sử dụng HĐĐT;

            Xóa (F3):  xóa bỏ tờ khai đăng ký sử dụng HĐĐT đã tạo;

            Sửa (F2): tùy chọn để điều chỉnh thông tin chi tiết tờ khai đăng ký sử dụng HĐĐT đã tạo;

            Chức năng ký: tùy chọn ký số tờ khai đăng ký sử dụng HĐĐT đã tạo;

            Gửi CQT: nộp tờ khai đăng ký sử dụng HĐĐT đã ký số qua mạng cho Cơ quan Thuế;

            Phục hồi (Esc): bỏ qua nội dung đã chỉnh sửa cho tờ khai đăng ký sử dụng HĐĐT;

            Ghi (F5): ghi nhận thông tin đã nhập chi tiết cho tờ khai đăng ký sử dụng HĐĐT;

            Đóng (F12): đóng bảng nội dung đang hiển thị của chức năng này.

 

Đăng ký mới sử dụng hoá đơn điện tử:

Thực hiện khi lần đầu tiên đơn vị bắt đầu sử dụng hoá đơn điện tử;

Tạo tờ khai đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử (phần A hình minh hoạ);

Tuỳ chọn hình thức sử dụng hoá đơn điện tử là Đăng ký (phần A, mục 1 hình minh hoạ);

Thông tin chứng thư số, tuỳ chọn hình thức đăng ký là Thêm mới (phần A, mục 4 hình minh hoạ);

Sử dụng thiết bị chữ ký số để ký, nộp tờ khai cho Cơ quan Thuế;

Chờ kết quả phản hồi từ Cơ quan Thuế chấp nhận việc đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử,  thời gian nhận được kết quả này thường sau 1 ngày, tính từ thời điểm nộp tờ khai thành công.

 

Thay đổi thông tin chứng thư số sử dụng hoá đơn điện tử:

Thực hiện khi đơn vị cần cập nhật lại thông tin chứng thư số (do gia hạn thời gian sử dụng chữ ký số, thay đổi thông tin chữ ký số…) sử dụng đế ký hoá đơn điện tử;

Tạo tờ khai đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử (phần A hình minh hoạ);

Tuỳ chọn hình thức sử dụng hoá đơn điện tử là Thay đổi (phần A, mục 1 hình minh hoạ);

Thông tin chứng thư số, tuỳ chọn hình thức đăng ký là Gia hạn (*) (phần A, mục 4 hình minh hoạ);

Sử dụng thiết bị chữ ký số để ký, nộp tờ khai cho Cơ quan Thuế;

Chờ kết quả phản hồi từ Cơ quan Thuế chấp nhận việc thay đổi thông tin chứng thư số, đơn vị mới thực hiện tiếp việc sử dụng hóa đơn điện tử.

 Copyright © TS24 Corp. All Rights Reserved