iHaiQuan - Quản lý tớ khai thu phí


I. Giới thiệu:

Nội dung bài viết hướng dẫn thực hiện đăng ký tài khoản trong chức năng Quản lý tờ khai thu phí, phần mềm iHaiQuan™.

 

II. Hướng dẫn thực hiện:

Vị trí mở tính năng

Đăng ký tài khoản

 

1. Vị trí mở tính năng:

 

 

2. Đăng ký tài khoản:

 


Copyright © TS24 Corp. All Rights Reserved