Open navigation

Thanh toán chi phí cho các cơ sở dạy nghề

iBHXH - Hồ sơ nghiệp vụ Chi chế độ


Để thực hiện hồ sơ Thanh toán chi phí cho các cơ sở dạy nghề [215], trong ứng dụng iBHXH™ người dùng thực hiện như sau:


Trên thanh tiêu đề nhấp chọn “Hồ sơ giấy” (1) > “Chi chế độ” (2) > “Khác” (3) > “[215] Thanh toán chi phí cho các cơ sở dạy nghề” (4) > Tùy chọn kỳ kê khai (5)
Tại phiếu gia nhận hồ sơ, tùy theo nghiệp vụ cụ thể người dùng tùy chọn loại giấy tờ biểu mẫu phù hợp. Bấm “Lưu” để ghi lại dữ liệu và kết xuất hồ sơ.Thực hiện chức năng gọi bưu điện.Copyright © TS24 Corp. All Rights Reserved

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.