Open navigation

Hỗ trợ người tham gia BHTN bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 – Điều chỉnh thông tin (600m)

iBHXH  - Hồ sơ chính sách


I. Giới thiệu:

    Nội dung tài liệu này hướng dẫn người dùng cách lập hồ sơ “Hỗ trợ người tham gia BHTN bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 – Điều chỉnh thông tin” (600m)

 

II. Hướng dẫn thực hiện:

1. Vị trí hồ sơ:

    iBHXH™ > Hồ sơ điện tử > Chính sách > [600m] Hỗ trợ người tham gia BHTN bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 – Điều chỉnh thông tin

 

2. Khởi tạo hồ sơ nhập liệu:

    Tùy chọn theo vị trí hồ sơ, xuất hiển bảng “Chọn kỳ kê khai, tùy chỉnh thời gian lập hồ sơ (1), tạo lần nhập liệu (2) và nhấn chọn “Đồng ý” (3)

 

    Tại giao diện Phiếu giao nhận hồ sơ, kiểm tra và nhập thông tin “Địa chỉ nhận kết quả từ CQ BHXH”, “Ngày ký”

    Chọn “Đính kèm” để đính kèm hồ sơ.


3. Hình thức nhập liệu:

    Đối với hồ sơ này chỉ nộp bằng file đính kèm, không có hình thức nhập liệu trực tiếp trên phần mềm.

    Nhấn chọn “File mẫu” (1), tùy chọn vị trí lưu file mẫu trên máy tính (2), có thể đặt lại tên file hoặc giữ nguyên tên mặc định (3), nhấn chọn “Save” (4) để hoàn tất.


    Trong giao diện nhập liệu của file mẫu, thực hiện nhập đầy đủ thông tin.

    File mẫu cung cấp một sheet dữ liệu “Danh mục ngân hàng”, người dùng lưu ý nhập đúng mã ngân hàng từ sheet này cho cột thông tin yêu cầu từ sheet tờ khai chính.

    Đơn vị nếu đã có sẵn thông tin từ file dữ liệu khác, có thể thực hiện sao chép nội dung vào file mẫu, tương ứng theo từng cột thông tin.

    Hoàn tất việc nhập liệu vào file mẫu, trở về màn hình ứng dụng iBHXH™, tùy chọn đính kèm file, nhấn chọn biểu tượng “…” (1), chỉ đến vị trí lưu file mẫu để mở file (2) và tải dữ liệu vào (3).

 

 

4. Tổng hợp ra hồ sơ hoàn chỉnh & ký nộp:

    Sau khi hoàn tất đính kèm file, bên dưới các nút chức năng, nhấn chọn “Kết xuất BC” để xuất ra hồ sơ hoàn chỉnh.

    Đã hiển thị danh sách hồ sơ cần ký nộp, kiểm tra nội dung chi tiết của hồ sơ bằng cách nhấn chọn biểu tượng loại hồ sơ và đánh dấu chọn hồ sơ cần nộp (A); gắn thiết bị chữ ký số vào máy tính / kết nối thiết bị HSM (B); tuỳ chọn phương thức Ký trực tiếp / Ký HSM, thực hiện tiếp theo bảng hướng dẫn để hoàn thành ký nộp hồ sơ (C)


5. Tra cứu kết quả nộp hồ sơ:

    Trên thanh tiêu đề, nhấn chọn “Kết xuất BC” (1) > “Lịch sử giao dịch” (2)

 

    Xuất hiện bảng Lịch sử giao dịch, tùy chọn thời gian cần tra cứu hồ sơ (1), nhấn chọn “Hiển thị kết quả” (2), danh sách hồ sơ xuất hiện bên dưới, có thể kiểm tra nhanh kết quả nộp hồ sơ/ mô tả lỗi (3) và quá trình xử lý hồ sơ từ CQ BHXH theo từng giai đoạn đến khi gửi trả kết quả về cho đơn vị (4).Copyright © TS24 Corp. All Rights Reserved

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.