Open navigation

iXHD cập nhật 14.0.4

Ngày phát hành

Thứ năm, ngày 03 tháng 03 năm 2022.


Tính năng mới

-/-


Cải tiến

Hóa đơn bán hàng: Thêm tùy chọn tạo hóa đơn giảm thuế theo NQ43/2022/QH15.

Chuyển đổi sang hóa đơn giấy: Chỉnh sửa chuyển sang hóa đơn giấy nhiều lần.

Lập hóa đơn từ PMBH: Chỉnh sửa xuất Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ.

Báo cáo tổng hợp: Thêm tùy chọn tìm kiếm theo kho.

Tối ưu đồng bộ hóa đơn gửi CQT.

Hóa đơn sai sót: Chỉnh sửa cập nhật tình trạng gửi CQT. Chỉnh sửa lập hóa đơn điều chỉnh/thay thế hóa đơn theo TT32/2011.

Hóa đơn GTGT: Chỉnh sửa tổng tiền thanh toán đối với hóa đơn ngoại tệ.

Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ: Chỉnh sửa đồng bộ hóa đơn lên TCGP (Ngày lập hóa đơn).

Hóa đơn điện tử: Chỉnh sửa hóa đơn xóa bỏ (Chỉnh sửa hiển thị ngày lập hóa đơn gốc và ngày xóa bỏ).

Tài khoản nội bộ: Chỉnh sửa chọn ký hiệu mẫu hóa đơn 2021.

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.