Open navigation

iXHD cập nhật 14.0.1

Ngày phát hành

Thứ năm, ngày 20 tháng 01 năm 2022.


Tính năng mới

Hóa đơn đặt thù: Thêm mới.


Cải tiến

Chỉnh sửa load thông tin Gói sản phẩm (Đồng bộ cách lấy gói sản phẩm trong bộ ứng dụng TS24pro).

Hệ thống: Thay đổi text “Kiểm tra cập nhật” thành “Cập nhật cấu trúc dữ liệu”.

Phát hành HDDT: Cho phép cập nhật XSLT đối với năm 2021. Chỉnh sửa chức năng Đăng ký mới (Thay đổi text “Thêm mới” thành “Đăng ký mới”. Bỏ tùy chọn “Gia hạn” và “Ngừng sử dụng” trên danh sách CKS). Chỉnh sửa chức năng Thay đổi thôgn tin (Thêm nút “Thay đổi” để lấy thông tin trên tờ khai Đăng ký thành công gần nhất).

01/DK-HDDT: Thêm tự động lấy kết quả xác nhận từ CQT khi mở ứng dụng.

Danh sách hóa đơn: Thêm chức năng đồng bộ kết quả CQT theo ngày tìm kiếm. Chỉnh sửa chức năng điều chỉnh, thay thế, hủy hóa đơn đối với HD đã lập thông báo sai sót. Chỉnh sửa chức năng điều chỉnh, thay thế, hủy hóa đơn đối với HD không mã CQT (Đối với hóa đơn chuyển bảng tổng hợp).

Bảng tổng hợp không mã chuyển đến CQT: Chỉnh sửa xuất dữ liệu ra XML (Trường dữ liệu háng). Thêm kỳ dữ liệu theo Ngày..

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.