Open navigation

TaxOnline cập nhật 14.0.10

Ngày phát hành

Thứ sáu, ngày 11 tháng 03 năm 2022


Tính năng mới

01/GTGT (TT80/2021): Thêm mới PL 43/2022/QH15.


Cải tiến

Kết xuất BC: Chỉnh sửa file XML báo cáo 05/KK-TNCN (TT80/2021), bổ sung 05/KK-TNCN (TT80/2021), 06/TNCN (TT80/2021), bổ sung 06/TNCN (TT80/2021), 02/TNDN.

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.