Open navigation

TaxOnline cập nhật 14.0.7

Ngày phát hành

Thứ năm, ngày 17 tháng 02 năm 2022


Tính năng mới

01/GTGT (TT80/2021): Thêm mới theo Thông tư 80/2021/TT-BTC và Chuẩn XML 2.5.1 lần 24.

02/GTGT (TT80/2021): Thêm mới theo Thông tư 80/2021/TT-BTC và Chuẩn XML 2.5.1 lần 24.

05/KK-TNCN (TT80/2021): Thêm mới theo Thông tư 80/2021/TT-BTC và Chuẩn XML 2.5.1 lần 24.


Cải tiến

Xem XML Thuế: Cập nhật tờ khai 01/GTGT (TT80/2021), 02/GTGT (TT80/2021), 05/KK-TNCN (TT80/2021).

Đăng ký TVAN: Cập nhật danh sách tờ khai đăng ký TVAN.

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.