Open navigation

TaxOnline cập nhật 15.0.1

Ngày phát hành

Thứ hai, ngày 19 tháng 09 năm 2022.


Tính năng mới

1. Bổ sung 03/TNDN-DK(TT80/2021): Thêm mới theo Thông tư 80/2021/TT-BTC và Chuẩn XML 2.5.1 lần 44.

2. Bổ sung 01/TMĐN (TT80/2021): Thêmmới theo Thông tư 80/2021/TT-BTC và Chuẩn XML 2.5.1 lần 44.

3. Bổ sung 01/TKN-CNKD (TT40/2021): Thêm mớitheo Thông tư 40/2021/TT-BTC và Chuẩn XML 2.4.9 lần 12.


Cải tiến

1. Tối ưu nút "File mẫu", "Nạp dữ liệu" trong nhóm: Biên lai, Tem rượu, Hóa đơn, Thủy điện, BCTC, TNCN.

2. LSGD Thuế: Tối ưu xem LSGD (tờ khai Thuế và hồ sơ NTDT).

3. BC01/AC: Tối ưu mở tờ khai.

4. Bổ sung 01/TBVMT (TT80/2021): Cập nhật theo nghiệp vụ Thuế và HTKK 4.9.1.

5. 03/TNCN (TT78/2021): Tối ưu bắt lỗi nghiệp vụ (Chuyển bắt Số thuế không lớn hơn TNTT thành không lớn hơn TNCT).

6. Nộp thuế điện tử: Tối ưu mở GNT qua TCT.

7. Cập nhật gói Edu (Giáo dục).

8. Bỏ các DLL không sử dụng.

9. Cập nhật tập tin cài đặt v15.0.1.

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.