Open navigation

TaxOnline cập nhật 15.0.5

Ngày phát hành

Thứ hai, ngày 31 tháng 10 năm 2022.


Tính năng mới

1. Bổ sung 01/TTS (TT40/2021): thêm mới theo Thông tư 40/2021/TT-BTC và Chuẩn XML 2.4.9 lần 12.

2. Bổ sung 03/NTNN (TT80/2021): thêm mới theo Thông tư 80/2021/TT-BTC và Chuẩn XML 2.5.1 lần 44.

3. Bổ sung 03/NCCNN (TT80/2021): thêm mới theo Thông tư 80/2021/TT-BTC và Chuẩn XML 2.5.1 lần 44.

4. Bổ sung 01/PBVMT (TT80/2021): thêm mới theo Thông tư 80/2021/TT-BTC và Chuẩn XML 2.5.1 lần 44.

5. Bổ sung 01/TNS-DK (TT80/2021): thêm mới theo Thông tư 80/2021/TT-BTC và Chuẩn XML 2.5.1 lần 44.


Cải tiến

1. 01/XSBHDC (TT40/2021): Tối ưu mở tờ khai.

2. 03/TNCN (TT78/2021): Cập nhật theo chuẩn nghiệp vụ quyết định QĐ-TCT.

3. Kết xuất BC: Tối ưu tập tin báo cáo XML tờ khai bổ sung 01/TTĐB (TT195/2015).

4. Thông tin đơn vị: Bỏ icon không sử dụng. Cập nhật textbox thành combobox với các thông tin địa bàn hành chính trên “Thông tin xuất hóa đơn”. Tối ưu thông tin người ký tắt.

5. TS24 ID: Tối ưu cập nhật CSDL theo TS24 ID.

6. Phân quyền: Tối ưu giao diện.

7. Cập nhật tập tin cài đặt v15.0.5.

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.