Open navigation

TaxOnline cập nhật 15.0.19

Ngày phát hành

Thứ năm, ngày 30 tháng 03 năm 2023


Tính năng mới

--/--


Cải tiến

1. Chứng từ khẩu trừ thuế TNCN (TT78/2021):Thêm “Cấu hình PDF”.

2. 06/TNCN (TT80/2021): Cập nhật theo nghiệp vụ Thuế và HTKK 5.0.2.

3. 01/CNKD (TT40/2021): Cập nhật theo nghiệp vụ Thuế và HTKK 5.0.2.

4. 01/TMĐN(TT80/2021): Cập nhật XSD.

5. 01/GTGT(TT80/2021): Tối ưu thời gian lập PL 43/2022/QH15.

6. 02/NTNN (TT80/2021): Tối ưu chọn “Trường hợp QT”.

7. 03/TNDN (TT80/2021): Tối ưu lưu dữ liệuPL 03-6/TNDN, 03-9/TNDN.

8. Bảng lương khai thuế TNCN (Bảng lương tháng): Cập nhật đồng bộ với Bảng lương năm (Bảng lương quyết toán).

9. 05/KK-TNCN (TT80/2021): Cập nhật tổng hợp dữ liệu từ Bảng lương khai thuế TNCN.

10. 05/QTT-TNCN (TT80/2021): Cập nhật tổng hợp dữ liệu từ Bảng lương khai thuế TNCN.

11. Đính kèm báo cáo tài chính: Tối ưu nộp đính kèm riêng của bộ BCTC.

12. Kết nối với Konect24: Thêm thư viện kết nối.

13. Kết xuất BC: Thêm dòng cảnh báo nộp BCTC trước khi nộp tờ khai 03/TNDN.

14. Cập nhật tập tin cài đặt v15.0.19.

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.