iXHD - Quản lý tổng hợp báo cáo 


I. Giới thiệu:

Nội dung bài viết này hướng dẫn chức năng quản lý hóa đơn trong phần mềm iXHD™.

 

II. Hướng dẫn thực hiện:

1. Cập nhật thông tin nhận hoá đơn điện tử:    

Mục đích sử dụng: cập nhật thông tin chữ ký số (USB Token) với hệ thống TS24 để nhận hóa đơn điện tử được xuất từ phần mềm iXHD™ của người bán gửi đến. 

Vị trí tính năng: trên thanh trình đơn vào mục Quản lý hóa đơn > Cập nhật thông tin nhận hóa đơn điện tử.

 

 

Gắn thiết bị chữ ký số (USB Token) vào máy tính, thực hiện đăng ký thông tin nhận hóa đơn điện tử.

 

 

(1): tùy chọn thông tin chữ ký số của đơn vị.

(2): thông tin đăng ký của đơn vị, có thể tùy chỉnh lại nội dung này.

(3*): tùy chọn cho lần đầu đăng ký sử dụng chức năng nhận hóa đơn điện tử của TS24.

(3**): tùy chọn cập nhật lại thông tin chữ ký số để nhận hóa đơn điện tử, trong trường hợp thiết bị chữ ký số của đơn vị mua mới / gia hạn lại thời gian sử dụng.

(3***): tùy chọn ngừng sử dụng chức năng nhận hóa đơn điện tử của TS24.

2. Nhận hóa đơn điện tử / hóa đơn xác thực:

Gắn thiết bị chữ ký số vào máy tính, trên thanh trình đơn chọn vào mục Quản lý hóa đơn > Nhận hóa đơn điện tử / Nhận hóa đơn xác thực.

 

 

Thực hiện tra cứu thông tin hóa đơn của người bán và ký số cho hóa đơn.

 

 

Hóa đơn đã thực hiện ký số có thể tải về máy tính của người dùng để lưu trữ. 

 

3. Quản lý hoá đơn bán ra/mua vào:

Chức năng này hỗ trợ người dùng chủ động cập nhật thông tin hoá đơn bán hàng/mua hàng của đơn vị vào phần mềm IXHD™ để thuận tiện trong công tác quản lý, tra cứu nhanh thông tin hoá đơn của đơn vị, các bước thực hiện như sau:

 

3.1. Quản lý hóa đơn bán ra:

Vị trí tính năng: Quản lý hóa đơn > Hóa đơn bán ra.

 

 

Giao diện quản lý hóa đơn hỗ trợ tìm kiếm, cập nhật tự động thông tin về hoá đơn điện tử/ hoá đơn xác thực bán ra của đơn vị trong phần mềm IXHD™, người dùng có thể nhập thêm thông tin hóa đơn khác từ bên ngoài vào chương trình để quản lý.

 

 

(1): tùy chọn hỗ trợ tra cứu thông tin hóa đơn bán ra.

(2): danh sách hiển thị thông tin hóa đơn bán ra.

(3): nội dung chi tiết của từng hóa đơn bán ra.

(4): nút chức năng hỗ trợ tạo file mẫu để nhập thông tin hóa đơn bán ra khác của đơn vị, nạp dữ liệu vào phần mềm, hỗ trợ chuyển đổi hóa đơn giấy đối với hóa đơn điện tử / hóa đơn xác thực, lưu thông tin danh sách quản lý hóa đơn hoặc xóa bỏ nội dung đã nhập.  

 

3.2. Quản lý hóa đơn mua vào:

Vị trí tính năng: Quản lý hóa đơn > Hóa đơn bán ra.

 

 

Giao diện quản lý hóa đơn hỗ trợ tìm kiếm, cập nhật tự động thông tin về hoá đơn điện tử/ hoá đơn xác thực mua vào từ đối tác có dùng IXHD™ của TS24 để xuất hóa đơn mua hàng cho đơn vị, người dùng có thể nhập thêm thông tin hóa đơn khác từ bên ngoài vào chương trình để quản lý.

 

 

(1), (2): vị trí chọn mở chức năng quản lý hóa đơn mua vào.

(3): tùy chọn thời gian xuất hóa đơn để tìm kiếm thông tin hóa đơn đã thực hiện ký số.

(4): danh sách hiển thị thông tin hóa đơn lưu từ hệ thống.

(5): phím chức năng hỗ trợ lưu file hóa đơn, xuất excel hoặc chuyển đổi hóa đơn giấy.

 

Người dùng tự nhập thông tin hoá đơn mua vào để quản lý, thực hiện tạo file mẫu để nhập thông tin hoá đơn và nạp file mẫu này vào chương trình.

 

 

(1): Chọn tạo file mẫu để nhập liệu.

(2): Đặt tên và chỉ đường dẫn đến vị trí lưu file mẫu trên máy tính.

(3): Nhập thông tin hoá đơn vào file mẫu.

 

 

(4): nút chức năng để chọn nạp file mẫu.

(5): chọn mở file mẫu từ máy tính.

(6): chỉ đường dẫn đến vị trí lưu file mẫu.

(7): thực hiện tải dữ liệu từ file mẫu vào phần mềm.

(8): danh sách hoá đơn hiển thị trong phần mềm sau khi đã nạp file mẫu thành công.

(9): nút chức năng hỗ trợ lưu thông tin sau khi đã hoàn tất nạp dữ liệu.Copyright © TS24 Corp. All Rights Reserved