Open navigation

iXHD cập nhật 14.0.3

Ngày phát hành

Thứ tư, ngày 02 tháng 03 năm 2022.


Tính năng mới

--/--


Cải tiến

Tạo hóa đơn tự động: chỉnh sửa ký số bằng HSM khi xóa bỏ hóa đơn.

TKTX: cập nhật chức năng ký hóa đơn qua Google Drive (Bảo mật file đưa lên Google Drive).

Hóa đơn điện tử: thêm thuế suất 8%. Chỉnh sửa file XML (Bỏ “%” đối với trường “TSuat”).

Bảng kê hóa đơn bán ra (Trong menu “Báo cáo THSDHD”): chỉnh sửa định dạng số tiền cột "Doanh thu chưa có thuế GTGT, Thuế GTGT" (Kiểu số). Chỉnh sửa định dạng "Ngày, tháng, năm lập hóa đơn" (dd/MM/yyyy). Chỉnh sửa xuất số thuế GTGT.

03/DL-HDDT: chỉnh sửa xuất tất cả hóa đơn trong kỳ (Gồm cả hóa đơn xóa bỏ). Chỉnh sửa thuế suất 8% (Từ "KHAC:8%" thành "8%"). Chỉnh sửa lấy số liệu theo từng thuế suất (Trước đây là lấy chi tiết dòng hàng).

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.